Privacy reglement

Privacy reglement Ergokids

Ergokids verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Ergokids handelt binnen de kaders van de wet. U vindt onze Privacy verklaring hier.

Privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over de rechten die u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Ergokids.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Ergokids gevestigd te Huizen, Koers 43 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming/Privacy officer

Ergokids heeft, gezien de omvang van haar organisatie gekozen om geen FG (Functionaris Gegevensbescherming) te benoemen maar heeft een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door de heer Juste Zandbergen, te bereiken via het e-mailadres juste@ergokids.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Maar ook foto’s en gezondheidsgegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van het bijhouden van een medisch dossier.In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de therapie te kunnen bieden die u bij ons krijgt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de behandelingen.In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of overeengekomen verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?

Ergokids verzamelt ook gegevens bij derde partijen. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over uw zorgverzekering die wij via Vecozo moeten opvragen. Vecozo is het samenwerkingsverband van de zorgverzekeraars voor digitale processen. Ook de verwijzingen op grond waarvan wij behandelen bevatten persoonsgegevens.

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Categorie persoonsgegevens Toelichting
1. Algemene persoonsgegevens als NAW gegevens, gegevens zorgverzekeraar, gegevens identiteit etc. Wij moeten vaststellen wie u bent.
2. Bijzondere persoonsgegevens, die informatie over uw gezondheidssituatie en de behandeling betreffen. Voor een behandeling moeten wij wettelijk een medisch dossier bijhouden. (WGBO*)  Ons dossier is gebaseerd op de vigerende Richtlijn van Ergotherapie Nederland.
3. Personeelsgegevens Voor onze werknemers voeren wij een personeelsadministratie.

*Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond Toelichting
1. Toestemming Voor sommige handelingen vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen of deze communiceren. Voor het delen van gegevens uit het medisch dossier vragen wij altijd uw toestemming. Ook voor het maken van beeldmateriaal vragen wij altijd uw toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw medisch dossier.U kunt toestemming altijd weer intrekken uw therapeut hier om te verzoeken.
2. Overeenkomst Ergokids  gebruikt voor haar behandelingen een behandelovereenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een cliënt  ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de aanmelding geldt dat u daarmee impliciet toestemming verleent voor het gebruik van deze gegevens.
3. Wettelijke verplichting Ergokids verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de WGBO.
4. Vitale belangen betrokkene Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.
5. Gerechtvaardigd belang
Bijvoorbeeld het voeren van onze personeelsadministratie.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Ergokids maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Ergokids bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Ergokids heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Ergokids ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen,  deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw medisch dossier moeten wij wettelijk 15 jaar bewaren.

Welke rechten hebt u?

Ergokids vindt het belangrijk dat u de rechten, die u volgens de wet heeft,  goed kan uitoefenen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw therapeut of de privacy officer via juste@ergokids.nl

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Uw recht Toelichting
Het recht van inzage U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
Het recht van correctie Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
Het recht van verwijdering Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor  de zorgverzekeraars en de belastingdienst.
Het recht op beperking van de verwerking Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht van dataportabiliteit Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
Het recht van bezwaar Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Ergokids vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u eerst uw klacht bij ons neerlegt, zodat wij de klacht kunnen verhelpen of u tegemoet kunnen komen.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@ergokids.nl  of bellen met 035 – 2080384. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer Juste Zandbergen via juste@ergokids.nl