ergotherapie

Voor scholen
Aanmeldencontactformulier

Algemeen

Ergokids heeft de mogelijkheden om leerkrachten te versterken in hun handelen met de kinderen op school. In het Beroepsprofiel Ergotherapeut is het volgende uit onze praktijk opgenomen.

Presentaties en scholing leerkrachtenteams

Hoe kleuters voor te bereiden met de juiste voorwaarden voor het schrijven in groep 3?!
Aan bod komt de normale ontwikkeling van de fijne motoriek, de visueel motorische integratie en knippen, tekenen, kleuren en aanvankelijk schrijven. Wat kun je doen als leerkracht als die ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat? Spelvormen en gebruik van dagelijkse materialen worden aangereikt. Een praktische scholing, die je de dag er na direct in de klas kan toepassen.

Op grond van wetenschappelijke onderzoeken wordt uitgelegd wat het schrijven kan bijdragen aan de ontwikkeling van het lezen, de spelling, de taal en het schrijven van een verhaal bij een kind. Er worden praktische handvatten gegeven hoe de kwaliteit van het schrijven bij de leerlingen te verhogen en het plezier in schrijven te vergroten. Tevens komt aan bod op welke manier het schrijven bijdraagt aan het leren op de middelbare school, de studententijd en in het werkzame leven.

Hoe te gebruiken binnen de schoolsetting zodat rug, nek, hoofd en ogen optimaal blijven functioneren?!

Er wordt op grond van wetenschappelijk onderzoek kennis aangereikt wat het te lang dichtbij op een scherm kijken met lichaamshouding en ogen doet en welke risico’s hier aan verbonden zijn. Er worden hele praktische handvatten gegeven voor de zithouding en de juiste afstand van de ogen tot het scherm met kleine hulpmiddelen. Daarbij kijken we met elkaar aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van kinderartsen hoe in de klas een goede balans gevonden kan worden tussen kijken naar het scherm en andere activiteiten.

Werken met aandacht en planmatig handelen, welke middelen kun je gebruiken als leerkracht?

De pyramide van werken met aandacht van Andre Rietman is het uitgangspunt om met elkaar te kijken wat de redenen kunnen zijn waarom het een kind niet lukt om te starten met zijn werk, geconcentreerd door te werken en zijn werk af te krijgen. Vervolgens worden praktische tips en middelen gegeven hoe in de klas het werken met aandacht en het planmatig handelen te versterken.

Sensorische informatieverwerking: Hoe herken je een kind dat veel last heeft van prikkels of waarbij prikkels juist niet genoeg binnen komen en wat kun je als leerkracht al doen?

Aan bod komt wat prikkelverwerking behelst en welke sensorische profielen er zijn. Elke profiel heeft zijn sterke kanten en specifieke behoeften. Er wordt geleerd hoe deze profielen te herkennen en wat je als leerkracht kunt bijdragen om het kind zo optimaal mogelijk in de klas te laten participeren. Hoe kun je overprikkelde leerlingen goed helpen en leerlingen die juist extra prikkels nodig hebben om goed te functioneren? Daarbij gaat het niet alleen om de leerling, maar ook om het inzicht in jouw eigen sensorisch profiel en waar je als leerkracht goed bij gedijt.

De relatie tussen sensorische informatieverwerking, executieve functies en planmatig handelen.

Deze scholing maakt een combinatie tussen bovenstaande scholingen waarbij kennis over de drie onderwerpen gegeven wordt. Daarnaast wordt de link gelegd naar de praktijk en handvatten gegeven hoe dit het beste aan te pakken en in te zetten als leerkracht zodat je zowel individueel als klassikaal profijt hebt.

Financiering: Vanuit het Schoolbudget. Offerte op maat.

WRITIC

“De WRITIC ( Writing Readiness Inventory Tool) is een valide en betrouwbaar meetinstrument dat vaststelt of kleuters van 5 en 6 jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. Zijn er twijfels of een eind groep 2 leerling toe is aan het schrijfonderwijs in groep 3? Dan is de WRITIC zeer geschikt om af te laten nemen door één van onze ergotherapeuten. De test kan worden afgenomen tussen februari en mei van het tweede kleuterjaar en vindt gewoon plaats in de klas. Vooraf worden de vragen van de leerkracht geïnventariseerd, vervolgens vindt een vraaggesprekje met het kind plaats en wordt het werkboekje in de klas afgenomen. Tot slot wordt een verslag aangeleverd aan de leerkracht en intern begeleider met de de resultaten en oefeningen/ spelsuggesties voor in de klas om in het laatste deel van groep 2 de voorwaarden voor het schrijven te versterken.

Financiering: Vanuit het Schoolbudget. Offerte op maat.

Coaching op de werkvloer

Op verzoek van leerkrachten, intern begeleider of management van de school geeft Ergokids ook coaching in de klas door mee te doen met activiteiten in de klas.

Financiering: veelal uit het bijscholingsbudget van de leerkracht. Offerte op maat.

Ouderavonden

Ergokids verzorgt ouderavonden over alle onderwerpen genoemd onder presentatie en scholing leerkrachten teams of over andere door scholen of ouderverenigingen aangevraagde onderwerpen binnen ons vakgebied.

Financiering: Vanuit het Schoolbudget. Offerte op maat.